1984

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μελέτη - κατασκευή βιβλιοθήκης και συνεργείων αυτοκινήτων