1987

ΡΟΥΝΤΟΣ Α.
Γεωργικο-κτηνοτροφική μελέτη μονάδας 50 χοιρομητέρων στο Ν. Τρικάλων.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προμελέτη υποκαταστήματος, Σοφάδες - Καρδίτσας.